Дидактичні ігри, вправи та завдання на серіацію

Дидактична гра "Розмісти транспорт" Мета: визначити рівень умінь дітей здійснювати серіацію предметів (різні види наземного транспорту), об­ґрунтовувати спосіб дій, висловлювати свої міркування з приводу практичного використання.

Матеріал: набір картинок із зображенням наземного міського транспорту (легковий автомобіль, мікроавто­бус, автобус, тролейбус, потяг).

Хід гри

Запропонувати дітям уважно розглянути іграшковий транспорт, назвати його й відповісти на запитання: "Як можна назвати ці предмети одним словом? Чим вони подібні, відмінні? Яку роль відіграє транспорт у житті людей?".

Запропонувати дітям упорядкувати транспорт за ве­личиною (від найменшого до найбільшого). Коли зро­били вибір і здійснили серіацію, запропонувати поясни­ти свої дії: "Чому саме така послідовність транспорту? Скільки всього транспортних засобів? Від чого більший (менший) попередній і наступний транспортний засіб? Назвіть найбільший, найменший транспортний засіб. Який транспортний засіб може перевезти найбільше (найменше) пасажирів?".

Слід звернути увагу на вміння дітей правильно й по­слідовно висловлювати свої міркування, використовую­чи при цьому частки: "так", "бо", "якщо... то" та ін.

Дидактична гра "Що менше, тонше, вужче, нижче?"

Мета: визначити рівень оволодіння дітьми загаль­ними поняттями та розвивати вміння порівнювати і впо­рядковувати предмети за інтенсивністю певних ознак (величина, ширина, товщина, висота).

Матеріал: ілюстрації із зображеннями знайомих ді­тям предметів.

Хід гри

Запропонувати дітям уважно розглянути зображені предмети й відповісти на запитання: "Що зображено на ілюстраціях? Чим подібні, відмінні предмети? Скільки їх? Я ке їхнє призначення? Який предмет розташований між двома іншими? Що знаходиться ліворуч, праворуч?".

Запропонувати дітям упорядкувати зображені пред­мети за інтенсивністю певної ознаки.

З'ясувати, як діти міркують і як пояснюють свої дії.

Завдання "Розклади намисто" Мета: впорядкувати множини за кількісним складом, позначити кількість елементів відповідною цифрою.

Матеріал: разки намиста різного розміру, набір циф­рових карток.

Послідовність виконання Дитині дають разки намиста, які налічують від однієї до десяти намистинок, і пропонують розкласти їх верти­кально в порядку збільшення. Навпроти кожного разка намиста треба викласти цифрові картки, які б відповіда­ні кількості намистин. Оперуючи з множинами в такий спосіб, діти засвоюють числа, лічбу та відношення між числами в натуральному ряді.Дидактична гра "Доміно"

Мета: сприяти засвоєнню існуючої залежності в упо­рядкованому ряді множин: "на один більше", "на один

Міцніє".

Матеріал: числові картки.

Хід гри

Кожна дитина отримує кілька карток доміно, на яких (ображені різні предмети.

На початку гри одному гравцеві пропонують знайти серед них ту, де предметів найбільше. Далі кожен наступ­ний гравець має поставити картку, на якій кількість зоб­ражених предметів менша від тієї кількості, що на попе­редній, на один предмет.

Дидактична гра "Розклади картинки" Мета: формувати у дітей уміння орієнтуватись у часі та розуміти часові поняття (рано, спочатку, пізні­ше, потім).

Матеріал: сюжетні картинки із зображенням щоден­них ранкових процедур згідно з режимом дня дитини та набір картинок із зображенням окремих предметів: зубна щітка, гімнастичний круг, душ, чашка, взуття, гребінець.

Хід гри

Запропонуйте дітям розкласти сюжетні картинки в певній часовій послідовності: спочатку — потім.

Проведіть бесіду: "Що корисно, а що шкідливо?" за змістом сюжетних картинок.

Запропонуйте впорядкувати картинки із зображен­ням предметів за послідовністю їх використання.

Спонукайте дітей висловлювати свої міркування щодо послідовності виконання ранкових гігієнічних процедур (Що спочатку? Що потім?).

Словесна гра "Продовжи речення" Діти закінчують розпочаті педагогом речення. Напри­клад: "Вранці ми прокидаємось, а ввечері...", "Вранці ми снідаємо, а ввечері...", "Вранці ми робимо гімнастику, а ввечері...", "Вранці ми вітаємось: «Добрий ранок»", а вве­чері...".Словесна гра "Виправ помилки" Педагог промовляє висловлювання, а діти мають від­шукати в них помилки. Приклади речень: "На прогу­лянці ми робимо ранкову гімнастику", "Перед сном ми проводимо заняття", "Вранці ми кажемо «На добраніч»",перед прогулянкою ми вмиваємось і чистимо зуби".

Дидактична вправа "Від немовляти до мене"

Треба допомогти хлопчикові розмістити свої фото у порядку дорослішання, поставивши цифри у відповідній послідовності


6526284175205368.html
6526373411412362.html
    PR.RU™